Glosario

Present谩mosche os conceptos clave sobre tecnolox铆a aplicada 谩 xesti贸n de residuos e 谩 normativa.

Heading

API

API son as siglas en ingl茅s correspondentes ao que en castel谩n se denomina 鈥渋nterface de programaci贸n de aplicaci贸ns鈥, 茅 dicir, un sistema que permite a comunicaci贸n entre d煤as ou m谩is aplicaci贸ns.

App Teixo Lox铆stica

脡 unha aplicaci贸n m贸bil de Teixo que facilita a interacci贸n entre o persoal de oficina e os/as condutores/as para lograr traslados de residuos r谩pidos e seguros e con papel cero. En concreto, permite que o condutor env铆e, dende o seu m贸bil a Teixo, os datos rexistrados durante a recollida ou entrega de residuos. Ademais, se os teus contedores dispo帽en de QR xerado con Teixo, o condutor pode identificalos mediante a lectura do devandito c贸digo. Se o condutor, ademais, disp贸n dunha impresora port谩til tam茅n poder谩 imprimir directamente DI e albar谩s.

C贸digo LER (Lista Europea de Residuos)

A Lista Europea de Residuos (LER) 茅 unha relaci贸n harmonizada de residuos. Os diferentes tipos de residuos da lista clasif铆canse mediante c贸digos de seis cifras. Os cap铆tulos (catro cifras) e subcap铆tulos (d煤as cifras) definen os tipos de actividades que xeran os residuos.

Se tomamos por exemplo o c贸digo 鈥04 02 22鈥, veremos que 鈥04鈥 corresponde ao cap铆tulo 鈥淩esiduos das industrias do coiro, da pel e t茅xtil鈥, 鈥02鈥 identifica ao subcap铆tulo 鈥渞esiduos da industria t茅xtil鈥, 鈥22鈥 茅 o c贸digo correspondente a residuos de fibras t茅xtis procesadas.

Firma dixital Teixo

脡 unha firma electr贸nica integrada en Teixo que ten validez legal. Funciona de acordo a eIDAS, regulamento europeo 910/2014 que establece os est谩ndares legais e de seguridade para a correcta identificaci贸n electr贸nica da firma. Na pr谩ctica, este tipo de firma permite aos usuarios de Teixo axilizar a铆nda m谩is a xesti贸n diaria da s煤a documentaci贸n ambiental e comercial. Ademais, 茅 un sistema de firma seguro porque, unha vez asinados os documentos, son inalterables e cust贸dianse e arquivan baixo o cumprimento de estritos protocolos.

Inscrici贸n como produtor de residuos

Tr谩tase dunha comunicaci贸n para o exercicio da actividade, dirixida ao 贸rgano competente en materia de medio ambiente da Comunidade Aut贸noma na que est谩 situado o centro, a trav茅s dun procedemento establecido. Nesta comunicaci贸n, o produtor debe indicar os residuos que vai xerar como resultado da s煤a actividade, que cantidades anuais aproximadas e a que xestores de residuos vai enviar.

Este tr谩mite 茅 obrigatorio para produtores de residuos perigosos e tam茅n para aqueles que xeren m谩is de 1000 toneladas de residuos non perigosos.

Linguaxe E3L

As siglas de E3L corresponden en ingl茅s a Environmental Electronic Exchange Language ou 芦linguaxe de intercambio electr贸nico ambiental禄.

Tr谩tase da linguaxe inform谩tica empregada para o intercambio de datos entre as distintas plataformas electr贸nicas involucradas na xesti贸n de residuos en Espa帽a.

Coa entrada en vigor do RD 553/2020 de Traslado de residuos, 茅 obrigatorio usar as versi贸ns m谩is recentes de E3L. A m谩is moderna 茅 a 3.4.

N煤mero de Identificaci贸n Ambiental (NIMA)

O n煤mero de identificaci贸n ambiental (NIMA) 茅 un c贸digo empregado a nivel estatal, asignado pola Comunidade Aut贸noma para identificar os centros rexistrados como produtores e/ou xestores de residuos conforme 谩 Lei de Residuos e Chans Contaminados (Lei 07/2022).

Da mesma maneira que un NIF vai asociado a unha empresa, o NIMA vai asociado a un centro. Ent茅ndese por Centro unha ou varias instalaci贸ns suxeitas 谩s distintas autorizaci贸ns ou inscrici贸ns, situadas no mesmo emprazamento e cuxo titular sexa a mesma persoa f铆sica ou xur铆dica.

O NIMA est谩 constitu铆do por dez d铆xitos: os dous primeiros corresponden ao c贸digo INE da provincia e os oito restantes son n煤meros asignados pola Comunidade Aut贸noma. Este n煤mero as铆gnase en funci贸n de tres factores:

  • Titular da autorizaci贸n da instalaci贸n ou centro. Identificado mediante o seu NIF.
  • Emprazamento da instalaci贸n ou centro. Identificado mediante as s煤as coordenadas UTM.
  • Actividade principal do centro. Identificada mediante o seu CNAE.

Operador do traslado

De acordo co Real Decreto de Traslados (RD 553/2020), considerarase operador do traslado 谩 persoa f铆sica ou xur铆dica que organice o traslado dos residuos. Por regra xeral o operador ser谩 o produtor dos residuos. Tam茅n poden selo:

  • O xestor dun almac茅n de recollida, cando agrupe pequenas cantidades dun mesmo tipo de residuos nun 煤nico veh铆culo, para o seu posterior traslado a unha instalaci贸n de tratamento desde o seu almac茅n.
  • Un axente ou un negociante de residuos, previamente autorizado por escrito por alg煤n dos operadores anteriores da lista.

Responsabilidade ampliada do produtor (RAP)

脡 un concepto empregado dentro da pol铆tica da Uni贸n Europea que se resume co principio de 芦quen contamina paga禄. Establece a obrigatoriedade dos produtores de facerse cargo dos residuos que xerar谩n devanditos produtos unha vez utilizados, sexan envases ou non, tanto de uso dom茅stico como industrial.

Ata o de agora, en Espa帽a era obrigatorio unicamente para aparellos el茅ctricos e electr贸nicos, pilas e acumuladores, veh铆culos, envases, pneum谩ticos e aceites minerais. Con todo, a entrada en vigor da Lei de residuos e chans contaminados (Lei 7/2022) reforzou o 谩mbito da devandita responsabilidade, aumentando a listaxe de obrigaci贸ns para os distintos produtores.

Responsabilidade compartida do produtor do residuo

Durante d茅cadas o modelo de responsabilidade dentro da xesti贸n de residuos na normativa espa帽ola era a chamada 芦responsabilidade delegada禄 que establece que a responsabilidade do produtor ou do posuidor do residuo concl煤e cando se entrega a un negociante para o seu tratamento, ou a unha entidade de tratamento autorizadas e se scredite documentalmente. Este modelo revelouse insuficiente xa que nin garante a correcta xesti贸n dos residuos nin permite controlar a rastrexabilidade dos mesmos. A propia Uni贸n Europea recomendaba a Espa帽a substitu铆r este r茅xime de delegaci贸n por un modelo de 芦responsabilidade compartida禄, seguindo o ronsel de pa铆ses como Francia, Alema帽a e Reino Unido.

O r茅xime compartido regula que o produtor de residuos comparta a responsabilidade do destino final dos residuos, a铆nda que sexan xestionados por axentes intermedios. Esta medida propicia un efecto de autorregulaci贸n entre os actores da cadea de residuos, xa que os produtores buscar谩n os mellores tratamentos existentes para os seus residuos, e unha correcta xesti贸n do residuo ata a s煤a valorizaci贸n ou eliminaci贸n final.

A Lei 07/2022 establece a responsabilidade compartida, de tal forma que non 茅 suficiente con entregar o residuo a un negociante ou un xestor intermedio, sen贸n que o produtor debe asegurarse de que o seu residuo chega a un tratamento final.

SaaS

Un Saas ou Software as a Service 茅 un programa inform谩tico que permite aos seus usuarios conectarse e utilizar as s煤as soluci贸ns de maneira centralizada e na nube, mediante un modelo de pago por uso.

Software na nube

O termo 芦software na nube禄 fai referencia a aqueles programas inform谩ticos que, como Teixo, exec煤tanse desde internet. Este tipo de aplicaci贸ns non est谩n aloxadas nun 煤nico computador, sen贸n nunha rede de servidores. 

Tramitaci贸n electr贸nica do procedemento de traslados

Tr谩tase da presentaci贸n dos documentos electr贸nicos de traslado de residuos ante os 贸rganos competentes a trav茅s das correspondentes plataformas ambientais.

xml

A extensi贸n .xml identifica o formato de arquivo elixido pola Administraci贸n para o intercambio de informaci贸n de residuos. Os arquivos que cargas nas plataformas ambientais empregan este formato. Existen varias versi贸ns de formato xml. 

A铆nda non temos ningunha definici贸n que coincida con esta busca.
Grazas! Recibimos correctamente a t煤a petici贸n.
Vaia! Algo sa铆u mal ao procesar 谩 t煤a petici贸n. Por favor, t茅ntao de novo.