O 84% das grandes empresas produtoras de residuos non dispón dunha solución dixital para a súa xestión

A dixitalización continúa sendo a gran materia pendente da xestión de residuos en España.

This is some text inside of a div block.

A dixitalización continúa sendo a gran materia pendente da xestión de residuos en España. Só o 16,2% das grandes empresas produtoras de residuos do noso país contan cunha solución dixital para o tratamento dos mesmos. Destas, un 92,3% afirman dispoñer dunha solución de software comercial específica, mentres que o 7,7% restante optou por un software de xestión propio.

Estes datos están recollidos nunestudo realizado por TEIMAS, tomando como referencia unha mostra de 265 corporacións.

As causas da «non» dixitalizacion

As razóns que expoñen as grandes empresas produtoras de residuos analizadas para non dixitalizar aínda a súa información de residuos son diversas. Así, un 18% afirman que «resolven esta tarefa a través doutras solucións non específicas, como follas de excel», mentres que un 5,5% indican ter externalizado a xestión e outro 4,5% apunta cara á falta de orzamento «para afrontar proxectos destas características».

Finalmente, o 72% restante das corporacións que non dixitalizan o tratamento dos seus refugallos manifestan que "non é o momento". Baixo esta afirmación englóbanse aspectos como a falta de recursos económicos causada pola crise dos semiconductores, a priorización doutros proxectos máis urxentes, ou a falta de interese por solucións tecnolóxicas especializadas en dixitalización de residuos fronte a outras solucións máis transversais.

Telecomunicacións, electricidade e gas, á cabeza

Tendo en conta a súa actividade, as corporacións con maior grao de dixitalización dos seus residuos concéntranse nos sectores de telecomunicacións (66,7%), subministración eléctrica (50%) e industrial (35,29%).

Por outra banda, destaca a baixa porcentaxe de dixitalización das grandes corporacións petroquímicas (gasolina e gas). Dos 48 enquisados, só o 29% está a tratar dixitalmente os residuos que producen. Aínda se observa unha porcentaxe menor nos sectores de alimentación e bebidas (13,3%), loxística de transporte e almacenamento (12,5%) ou construción (10,53%).

Ademais, se se toma como referencia a facturación destas grandes corporacións, a tendencia é inequívoca: canto maior sexa o volume de facturación, maior será o grao de dixitalización da xestión de residuos .

Data
14/12/22
Categoría
Tecnoloxía
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?