Economía Circular nas Empresas: que é e como aplicala

Descobre que é a economía circular e como aplicala nas empresas. Transforma o teu negocio mediante prácticas sostibles que optimizan recursos, reducen residuos e fomentan a innovación.

This is some text inside of a div block.

Economía circular: que é e como aplicala na empresas

A economía circular propón un enfoque que busca redefinir a maneira en que producimos, consumimos e xestionamos os recursos. Busca romper co tradicional modelo lineal de "extraer, producir, usar e tirar" e nesta transformación as empresas xogan un papel fundamental.

Ao adoptar prácticas circulares, non só se optimiza o uso de recursos, senón que se reducen os residuos e o impacto ambiental, ademais de xerar novas oportunidades de negocio, fomentar a innovación e fortalecer a resiliencia empresarial fronte aos cambios e as presións regulatorias. Neste artigo exploraremos a importancia da economía circular no contexto empresarial e o seu papel crave na mitigación dos desafíos ambientais.

Que é a Economía Circular? Principios fundamentais 


A definición da Fundación Ellen MacArthur, unha das entidades máis representativas e impulsoras do cambio a unha economía circular, é a seguinte: 

“A economía circular é un sistema no que os materiais nunca se converten en residuos e a natureza rexenérase. Nunha economía circular, os produtos e materiais mantéñense en circulación mediante procesos como o mantemento, a reutilización, o reacondicionamiento, a refabricación, a reciclaxe e a compostaxe. A economía circular aborda o cambio climático e outros retos mundiais, como a perda de biodiversidade, os residuos e a contaminación, desvinculando a actividade económica do consumo de recursos finitos.”

A economía circular baséase en tres principios fundamentais, impulsados polo deseño:

 1. Eliminar residuos e contaminación: En lugar de seguir un modelo lineal con produtos de usar e tirar, a economía circular busca eliminar a xeración de residuos e a contaminación desde o inicio do proceso.
 2. Circular produtos e materiais (ao seu máximo valor): Na economía circular, promóvese a circulación continua de produtos e materiais, manténdoos en uso o maior tempo posible e maximizando o seu valor antes da súa eventual reciclaxe ou reutilización.
 3. Rexenerar a natureza: Este principio céntrase en restaurar e preservar os sistemas naturais, asegurando que os procesos económicos non esgoten os recursos naturais nin danen o medioambiente.

Os principios da economía circular están apoiados por unha transición cara ao uso de enerxías renovables e materiais sostibles, o que fai que sexa un sistema resiliente que beneficia tanto ás empresas como ás persoas e ao medioambiente.

Diferencia entre la Economía Circular y la Lineal

La economía lineal y la circular difieren fundamentalmente en su enfoque, en la visión de la creación de valor, en la perspectiva de sostenibilidad y en el modelo de negocio adoptado.

En primer lugar, la economía lineal sigue el enfoque de "extraer, producir, usar y tirar", mientras que la economía circular adopta el enfoque de "Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar", minimizando los residuos en la ecuación.

En cuanto a la visión, la economía lineal busca principalmente la rentabilidad a corto plazo, centrándose en la producción en masa y las ventas. Por su lado, la economía circular tiene una visión a largo plazo que considera la sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida de un producto, promoviendo actualizaciones de productos, reparaciones y reacondicionamiento para lograr ciclos de vida más largos.

En lo que respecta a la sostenibilidad, la economía lineal trabaja hacia la reducción del impacto ambiental generado. Sin embargo, este modelo solo retrasa el flujo lineal de recursos de la producción a los residuos mediante el reprocesamiento de materiales en productos de menor valor (downcycling). Por el contrario, la economía circular busca minimizar el daño ambiental y convertir los materiales en algo de mayor valor que el original (upcycling).

En cuanto al modelo de negocio, la economía lineal se centra en productos que se producen, utilizan y luego se desechan como residuos, mientras que en la economía circular, su enfoque está en brindar un único servicio que puede ser utilizado por muchas personas en lugar de replicar el mismo producto para múltiples individuos.

Diferenza entre a Economía Circular e a Lineal

A economía lineal e a circular difiren fundamentalmente no seu enfoque, na visión da creación de valor, na perspectiva de sustentabilidade e no modelo de negocio adoptado.

En primeiro lugar, a economía lineal segue o enfoque de "extraer, producir, usar e tirar", mentres que a economía circular adopta o enfoque de "Reducir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar", minimizando os residuos na ecuación.

En canto á visión, a economía lineal busca principalmente a rendibilidade a curto prazo, centrándose na produción en masa e as vendas. Polo seu lado, a economía circular ten unha visión a longo prazo que considera a sustentabilidade ao longo do ciclo de vida dun produto, promovendo actualizacións de produtos, reparacións e reacondicionamiento para lograr ciclos de vida máis longos.

No que respecta a a sustentabilidade, a economía lineal traballa cara á redución do impacto ambiental xerado. Con todo, este modelo só atrasa o fluxo lineal de recursos da produción aos residuos mediante o reprocesamiento de materiais en produtos de menor valor (downcycling). Pola contra, a economía circular busca minimizar o dano ambiental e converter os materiais en algo de maior valor que o orixinal (upcycling).

En canto ao modelo de negocio, a economía lineal céntrase en produtos que se producen, utilizan e logo refúganse como residuos, mentres que na economía circular, o seu enfoque está en brindar un único servizo que pode ser utilizado por moitas persoas en lugar de replicar o mesmo produto para múltiples individuos.

Diagrama da economía circular

O esquema do sistema de economía circular, comunmente referido como o diagrama de bolboreta, ofrece unha representación visual do fluxo constante de materiais dentro dunha economía circular. Este modelo destaca dous ciclos principais: o ciclo técnico e o ciclo biolóxico. 

 • No ciclo técnico, os produtos e materiais son mantidos en circulación a través de diversas prácticas como a reutilización, reparación, remanufactura e reciclaxe. 
 • No ciclo biolóxico, os nutrientes contidos en materiais biodegradables son devoltos ao chan para rexenerar e revitalizar a natureza. Este enfoque integrado busca maximizar a eficiencia dos recursos e minimizar o desperdicio, promovendo así un sistema económico máis sostible e resiliente.

Que beneficios ten a Economía Circular?

A economía circular ofrece unha serie de beneficios económicos significativos que impactan tanto a nivel macroeconómico como na vida cotiá das persoas.

 1. Crecemento económico: impulsado pola transición cara a un modelo circular. Este crecemento, medido polo PIB, lógrase principalmente a través dun aumento nos ingresos provintes de actividades circulares emerxentes e unha redución nos custos de produción debido a unha utilización máis produtiva dos recursos. Estes cambios afectan a oferta, a demanda e os prezos en toda a economía, contribuíndo así ao crecemento económico xeneral.
 2. Oportunidades significativas de aforro en custos materiais: estímase que na Unión Europea, en sectores de produtos de vida media (como teléfonos móbiles e lavadoras), existe unha oportunidade de aforro de custos materiais netos anuais de ata 630 mil millóns de dólares estadounidenses. Para bens de consumo de rápida rotación (como produtos de limpeza do fogar), o potencial de aforro en custos materiais alcanza ata o 700 mil millóns de dólares estadounidenses a nivel global.
 3. Creación de emprego: Estímase que na UE poderíanse crear ata 700.000 empregos para 2030. O reacondicionamiento de materiais e produtos para un uso circular estimularía a innovación en diferentes sectores económicos, brindando aos consumidores produtos máis duradeiros e innovadores que mellorarían a súa calidade de vida e aforraríanlles diñeiro a longo prazo.
 4. Fomento da innovación: ao ofrecer unha oportunidade creativa para substituír produtos e sistemas lineais por modelos circulares. Esta innovación conleva un desenvolvemento tecnolóxico máis rápido, mellores materiais, eficiencia enerxética e máis oportunidades de beneficio para as empresas.
 5. Protección do medioambiente: ao desacelerar o uso de recursos naturais e reducir a emisión total de gases de efecto invernadoiro. Ao reutilizar e reciclar produtos, minimízase a intervención nos ecosistemas e limítase a perda de biodiversidade. Ademais, ao crear produtos máis eficientes e sostibles desde o inicio, redúcese o consumo de enerxía e recursos, abordando así o impacto ambiental na etapa de deseño.
 6. Redución da dependencia de materias primas, o que é crucial dado o crecemento da poboación e a demanda de recursos. Ao reciclar materiais, mitíganse os riscos asociados coa oferta, como a volatilidade de prezos e a dependencia de importacións, especialmente no que respecta a materiais críticos necesarios para a produción de tecnoloxías crave.

Como Aplicar a Economía Circular nunha Empresa

Implementar a Economía Circular nunha empresa é un proceso de mellora contínua, pero segue sendo esencial para a sustentabilidade a longo prazo e o éxito nun mercado cada vez máis consciente do impacto ambiental das actividades económicas. Aquí hai seis pasos esenciais para aplicar a Economía Circular no teu negocio: 

1. Adaptar o modelo de negocio á circularidade: promove un ciclo de vida ampliado para os produtos, considerando aspectos como a facilidade de reparación e a reutilización desde o deseño inicial. Resulta estratéxico reorganizar a etapa final dos produtos para reintegrar todos os materiais e minimizar a cantidade de residuos enviados a entulleira.

2. Deseñar produtos para a circularidade: os produtos circulares concíbense e deseñan considerando o seu ciclo de vida completo, incorporando elementos que permitan a reparación, a reciclaxe e a reutilización desde o inicio e que contemplen características como a modularidad e a durabilidade.

3. Colaborar con todos os actores do ciclo de vida do produto: desde a concepción ata a produción, venda e uso final, todas as fases e axentes implicados deben contribuír a pechar o ciclo. 

4. Xestionar o final de vida útil do produto: resulta fundamental xestionar de forma eficiente o uso final dos produtos, a través da súa reincorporación no proceso de produción, a súa venda, doazón ou a súa reciclaxe.

5. Calcular e medir a pegada ambiental: para identificar áreas de mellora e establecer metas realistas de sustentabilidade é necesario entender o impacto ambiental das operacións e produtos.

6. Educar aos consumidores sobre a circularidade: Involucrar aos clientes no impacto dun modelo circular proporcionando información sobre como contribuír ao peche do ciclo.

7. Mellora contínua: do mesmo xeito que as empresas evolucionan noutros aspectos do funcionamento dunha empresa, como a produtividade ou a rendibilidade, tamén hai marxe de mellora respecto a a circularidade. Os produtos poden ser aínda máis duradeiros, é posible atopar novas formas de reintegrar e reducir os residuos na cadea de valor, ou se poden implantar enerxías renovables.

Datos sobre economía circular: Circularity Gap Report

O concepto de economía circular é cada vez máis popular e as discusións sobre este modelo aumentaron significativamente nos últimos anos. Con todo, a circularidade global está a diminuír e o uso de materiais secundarios baixou. Son datos do Informe da Brecha de Circularidade de 2024 (Circularity Gap Report) no que destacan estas conclusións: 

 • A economía mundial consome un 100 mil millóns de toneladas de materiais.
 • Tan só o 7,2% reincorpóranse á economía tras o final da súa vida útil.
 • Más do 90% das materias desperdícianse, pérdense ou quedan sen posibilidade de reutilización en construcións ou outros bens. 
 • A proporción de materiais secundarios consumidos pola economía mundial ha diminuído do 9,1 % en 2018 ao 7,2 % en 2023, un descenso do 21 % no transcurso de cinco anos.

A Economía Circular na UE

En 2020, ao redor dun terzo do total dos residuos xerados na UE depositouse en entulleiras, e outro nove por cento incinerouse sen recuperación de enerxía ou se eliminou doutro xeito. Este dato mostra que son necesarios esforzos adicionais por parte dos Estados membros para unha xestión de residuos máis circular.

A Comisión Europea propuxo en marzo de 2022 un ambicioso Plan de Acción de Economía Circular como parte do Pacto Verde, co obxectivo de acelerar a transición a unha economía circular. Este plan abarca diversas medidas destinadas a promover produtos sostibles, revisar regulacións sobre construción e téxtiles, e fortalecer o papel dos consumidores nesta transformación verde.

Ademais, saliéntase a necesidade de abordar os residuos electrónicos, un dos fluxos de residuos de máis rápido crecemento en Europa. Promóvese a reutilización e o "dereito para reparar" como estratexias para prolongar a vida útil dos produtos electrónicos. 

Como mide a UE a economía circular nas empresas? Como explicamos neste artigo, a UE non estableceu indicadores oficiais para medir a circularidade empresarial, pero desenvolveu varias regulacións e políticas na súa estratexia de economía circular. Estas son as 5 principais:

 1. Directiva 2018/851 sobre  residuos
 2. Directiva 2018/852 do Parlamento Europeo e do Consello
 3. Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consejo
 4. Nova Directiva de Informes de Sustentabilidade Corporativa (CSRD)
 5. Taxonomía Europea

Por outro lado, a UE, na liña dos seus obxectivos de neutralidade climática, tamén establece que os países da rexión deberán implementar estratexias de economía circular. Trátase de instrumentos como o Impostos sobre entulleiras e incineración, para alcanzar as súas metas de reciclaxe; os Sistemas de pago por xeración de residuos, baseados no principio "quen contamina, paga", que estimulan a redución de residuos e a recollida selectiva e os Sistemas de recollida selectiva, esixida polo Directiva Marco de Residuos e esencial para facilitar a reciclaxe. 

O Papel dos Residuos na Economía Circular

A xestión de residuos converteuse nun desafío crucial na era moderna, como o destaca o Global Waste Management Outlook 2024. Este informe, froito da colaboración entre o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) e a Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), resalta a necesidade urxente de transformar o noso enfoque cara aos residuos sólidos para reverter unha tendencia preocupante.

Se continuamos cos patróns actuais, espérase que a xeración global de residuos sólidos municipais aumente drasticamente para 2050, o que subliña a importancia de accións concretas para desacoplar o crecemento económico da produción de residuos. Actualmente, só o 19% dos residuos sólidos municipais se reciclan a nivel mundial, o que indica un baixo nivel de xestión efectiva de residuos.

Este estudo tamén menciona que a implementación dun sistema de economía circular podería mitigar estes custos e mellorar a eficiencia ambiental. Este enfoque conleva reducir drasticamente os residuos e valorar os materiais secundarios como recursos, o que require investimentos significativos en infraestrutura e accións coordinadas entre gobernos e produtores. Isto implica ver os residuos como recursos potenciais e traballar para reintegralos na cadea de valor. Ademais, destácase a importancia de prolongar a vida útil dos materiais e mellorar a reciclabilidade, así como garantir condicións seguras e xustas para aqueles que traballan na xestión de residuos.

Ferramenas para Aplicar a Economía Circular na Empresa

Na economía circular, onde o obxectivo é maximizar o valor dos recursos e minimizar o desperdicio, a integración de datos ambientais nas estratexias empresariais é crucial. 

Por iso Zero, o software de TEIMAS para o control dos residuos en grandes empresas, destaca como unha ferramenta esencial para as multinacionais que buscan implementar prácticas de economía circular. 

Ademais, esta plataforma na nube permite medir a pegada de carbono e realizar un seguimento de custos, axilizando melloras operativas e promovendo unha xestión máis sostible e eficiente. Utilizar esta ferramenta transforma a xestión de residuos nunha vantaxe competitiva significativa. Solicita máis información aquí.

Data
3/6/24
Categoría
Normativa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?