5 preguntas e respostas sobre as novas medidas do paquete de finanzas sostibles da UE

Analizamos o Plan de Acción de Finanzas Sostibles da Unión Europea, revisando os seus obxectivos e as novas medidas propostas, respondendo ás preguntas máis frecuentes.

This is some text inside of a div block.

Este artigo forma parte do boletín mensual de TEIMAS. Se queres rexistrarte para recibir o boletín completo, con temas similares e un resumo de prensa, podes facelo aquí.

Introdución

A importancia da responsabilidade social e ambiental no ámbito financeiro avanzou significativamente grazas a acordos internacionais como o Acordo de París da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC) e a creación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030.

Na Unión Europea, o aumento dos investimentos sostibles xa é evidente. Non obstante, as empresas e os investimentos afrontan obstáculos nesta transición, especialmente para cumprir cos novos requisitos de divulgación e notificación.

É por iso que a Comisión presentou en xuño de 2023 novas medidas que prestan apoio ás empresas e ao sector financeiro, ao tempo que promoven o financiamento privado de proxectos e tecnoloxías de transición.

Neste artigo exploramos o Plan de Acción de Finanzas Sostibles da Unión Europea, os seus obxectivos e as novas medidas propostas, respondendo ás preguntas máis frecuentes.

Cronograma das finanzas sostibles na UE - Elaborado por TEIMAS

1.- Que son as finanzas sostibles?

As finanzas sostibles permiten o deseño de diferentes produtos financeiros que tentan equilibrar a rendibilidade e a sustentabilidade. Son decisións de investimento que teñen en conta os factores ambientais, sociais e de goberno (criterios ASG) dunha actividade ou proxecto económico.

2.- Que é o Plan de Acción de Finanzas Sostibles da Unión Europea?

Como parte dos seus obxectivos climáticos , a Comisión Europea aprobou en 2018 un plan de acción sobre financiamento sostible que ten como obxectivo:

1. Reorientar os fluxos de capital cara a investimentos sostibles para lograr un crecemento sostible e integrador.

2. Xestionar os riscos financeiros derivados do cambio climático, a degradación ambiental e as cuestións sociais.

3. Promover a transparencia e a longo prazo na actividade financeira e económica.

Este plan de acción estivo acompañado dun paquete de medidas para a súa execución, entre as que destaca o establecemento dun sistema de clasificación (“ Taxonomía Europea ”).

3.- Cando entrou en vigor o Plan de Acción de Finanzas Sostibles e que obxectivos persegue?

Entrou en vigor en xullo de 2020 e baséase en 6 obxectivos ambientais que serven de base para definir que actividades poden ser consideradas sostibles:

  1. Mitigación do cambio climático
  2. Adaptación ao cambio climático
  3. Uso sostible e protección dos recursos hídricos e mariños
  4. Transición cara a unha economía circular (minimizar a xeración de residuos e maximizar a reutilización e reciclaxe de recursos)
  5. Prevención e control da contaminación
  6. Protección e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas terrestres e mariños.
Fonte: Ficha técnica de finanzas sostibles

4.- Que entidades están sometidas a informar sobre as súas actividades económicas ambientalmente sostibles?

A partir de 2022 , as grandes empresas deberán facilitar, de xeito obrigatorio, información sobre a súa aliñación coa taxonomía comunitaria (en concreto, a partir de xaneiro de 2022 para os obxectivos de mitigación e adaptación ao cambio climático e, a partir de xaneiro de 2023, para os outros catro obxectivos ambientais). Isto pódese facer mediante informes financeiros, informes de sustentabilidade ou calquera outro medio de divulgación. Aínda que só é obrigatorio para as grandes empresas baixo o ámbito da CSRD (Directiva de Informes de Sostibilidade Corporativa) , as pequenas e medianas empresas tamén poden beneficiarse de informar voluntariamente sobre a súa aliñación coa taxonomía.

5.- Cales son as novas medidas da UE para promover as finanzas sostibles?

En xuño de 2023, a Comisión Europea presentou un novo paquete de medidas que busca aumentar a transparencia no mercado de investimento sostible e facilitar a empresas e investidores o uso deste marco normativo. Estas son as principais novidades do devandito paquete:

5. 1.- Engádense actividades adicionais á Taxonomía da UE

A proposta de regulamento publicada pola Comisión Europea amplía as actividades económicas que contribúen a mitigar o cambio climático, non incluídas ata agora na Taxonomía Europea(en concreto, nos sectores de transporte e manufactura). Isto abarcará máis sectores económicos e empresas e potenciará a usabilidade da devandita taxonomía para aumentar os investimentos sostibles na UE.

5. 2.- Establécense criterios técnicos de avaliación da taxonomía comunitaria das actividades económicas

O novo paquete inclúe criterios de avaliación técnica da taxonomía da UE para as actividades económicas que contribúan aos obxectivos ambientais de "protección e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas", "uso sostible e protección dos recursos hídricos e mariños", "transición a unha economía circular" e “prevención e control da contaminación”.

Dentro das actividades incluídas no obxectivo de “transición a unha economía circular” e no obxectivo de “prevención e control da contaminación” está “Actividades de abastecemento de auga, saneamento, xestión de residuos e saneamento”.

Agora inclúense novas actividades dentro desta actividade. Destacamos a continuación aqueles que están directamente asociados á xestión da cadea de valor dos residuos:

  • A recollida e transporte de residuos non perigosos e perigosos.
  • Tratamento de residuos perigosos.
  • A clasificación e valorización de residuos non perigosos.

5.3.- Establécense novas normas para os provedores de cualificación ESG

As clasificacións ESG (ambientais, sociais e de gobernanza) xogan un papel importante no mercado financeiro sostible da UE, proporcionando información a investidores e institucións financeiras. Establecer novas regras permitirá aos investimentos tomar decisións máis informadas sobre investimentos sostibles .

Entre as novas obrigas para os provedores de datos ESG figura a necesidade de estar autorizados pola ESMA ou ESMA (Autoridade Europea de Mercados e Valores) ou o seu equivalente (no caso dun provedor dun país fóra da UE); deseñar metodoloxías de calidade de datos ESG “rigorosas, sistemáticas, obxectivas, continuas e suxeitas a validación” e revisalas polo menos anualmente; desenvolver políticas, procedementos e mecanismos para cumprir os estándares organizativos e de goberno relacionados con esta actividade de cualificación, etc.

Por outra banda, a AEVM e as autoridades nacionais competentes deben manter un rexistro público actualizado con información xenérica sobre os provedores de datos ESG; supervisar a actividade dos provedores de datos ESG e, se é o caso, impoñer sancións .

Cómpre sinalar que, por primeira vez, a Comisión identifica catro tipos de cualificacións ESG actualmente no mercado, asociándoas a determinadas axencias. Entre estes tipos atópase a avaliación dos riscos de sustentabilidade da cadea de subministración non utilizada con fins de investimento directo (EcoVadis).

Os piares fundamentais destas novas regras son o Regulamento de Divulgación Financeira Sostible (SFDR ) e a Directiva de Informes Empresariais Sostibles (CSRD ).

5.4.- Introdúcese unha nova ferramenta: a Guía de Usuario de Taxonomía da UE

Esta nova guía axudará ás empresas e entidades financeiras a avaliar a súa elegibilidade e a súa aliñación coa taxonomía. Súmase aos dous xa existentes: EU Taxonomy Compass (unha representación visual dos sectores económicos, actividades e criterios técnicos de selección incluídos nos actos delegados da taxonomía da UE), e a EU Taxonomy Calculator (unha ferramenta que permite calcular os índices de elixibilidade e aliñación coa taxonomía da UE).

5.5.- Inclúense recomendacións sobre o financiamento da transición

Preséntanse recomendacións e exemplos prácticos para as empresas e o sector financeiro co obxectivo de facilitar o financiamento da transición e mellorar o seu rendemento de sustentabilidade.

Tamén se recoñece que as pequenas e medianas empresas afrontan retos específicos que deben ser abordados.

✅ Como pode axudarche a tecnoloxía na túa transición cara á sustentabilidade?

A implantación de ferramentas tecnolóxicas como o software Zero apoian a planificación e o establecemento de procesos de recollida de datos de residuos, contribuíndo a que a sustentabilidade sexa medible e controlable.

Outros contidos sobre a normativa:

Data
4/10/23
Categoría
Normativa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?