13 preguntas e respostas sobre a Lei de Residuos 07/2022

Cristina Vázquez Muíño presentou o pasado 6 de abril os aspectos da nova Lei que máis afectan á actividade profesional da cadea de residuos.

This is some text inside of a div block.

O 10 de abril de 2022 entrou en vigor unha nova Lei que supón o maior cambio na lexislación de residuos dos últimos anos en España: a Lei de Residuos e Solos Contaminados para unha Economía Circular ( Lei 7/2022 ) .

Ante a inminente publicación desta normativa, Cristina Vázquez Muíño (enxeñeira en Informática e Directora de Operacións de TEIMAS) presentou o pasado 6 de abril os aspectos da nova Lei que máis afectan á actividade profesional da cadea de residuos industriais en España (xestores, produtores, etc.). , axentes, comerciantes e transportistas de residuos). Ao remate deste acto en liña, Cristina respondeu a moitas das principais preguntas formuladas polos asistentes, que podedes consultar nesta gravación do webinar organizado por TEIMAS . Hoxe respondemos a moitas outras preguntas que nos fixeron os asistentes ao evento.

As instalacións móbiles (como unha planta de trituración RCD no lugar) necesitarán a autorización dun xestor?

Se unha empresa dispón dunha instalación móbil, esta deberá estar sometida ao réxime de autorización. Este réxime outórgao a comunidade autónoma onde radique o domicilio social da empresa titular da dita instalación.

Ademais, cada vez que se vaia iniciar unha nova operación de tratamento de residuos, o xestor que explote a instalación móbil deberá presentar unha comunicación previa á comunidade autónoma onde se atope a zona de traballo.

Isto significa que, por exemplo, se unha empresa de Madrid ten unha instalación móbil de tratamento de RCD e realiza actuacións en Madrid, Castela-A Mancha e Castela e León:

  • Deberá solicitar autorización para a instalación móbil na Comunidade de Madrid.
  • Ademais, cada vez que inicies un tratamento nunha nova localización terás que avisar á Comunidade onde estea situada (neste exemplo: Castela e León, Castela-A Mancha ou Madrid).

Os que levamos o lixo ao vertedoiro, como e cando teremos que pagar o imposto?

Nalgunhas comunidades autónomas xa existe un imposto similar ao que propón a nova Lei 07/2022 e previsiblemente seguirá existindo neste período transitorio, xa que a Lei sinala que "as comunidades autónomas que á entrada en vigor desta A lexislación vixente estableceu un imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e coincineración de residuos, poderá manter a xestión, liquidación, recollida e inspección mentres se establezan os acordos necesarios. Para o resto dos territorios, o novo imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros será obrigatorio a partir do 1 de xaneiro de 2023.

A memoria anual, é obrigatoria en todas as comunidades autónomas?

Si, a memoria anual é obrigatoria en todas as comunidades autónomas xa que é un dos requisitos da nova Lei de Residuos. Terán que presentalo:

  • persoas físicas ou xurídicas que obtiveron unha autorización
  • produtores de residuos perigosos
  • entidades e empresas que transporten residuos perigosos con carácter profesional
  • aqueles que actúan como comerciantes e axentes de residuos perigosos
  • e persoas físicas ou xurídicas que realicen a recuperación ou eliminación de residuos sen instalación, ou en instalacións móbiles.

Quen ten que elaborar a memoria anual? Faise a través da plataforma e-SIR?

Os xestores intermedios e finais de residuos deberán presentar unha memoria anual na comunidade autónoma na que estea situada cada instalación. Ademais, se xestionan residuos de competencia local, tamén deberán presentalos ás entidades locais.

Os produtores de residuos perigosos deberán seguir o mesmo procedemento que os xestores intermedios e finais de residuos.

Os profesionais autorizados para realizar operacións de tratamento sen instalación (instalacións móbiles, recheo, tratamento de solos, etc.), deberán presentar a memoria anual nas comunidades autónomas onde realizaron actuacións.

E os transportistas de residuos perigosos, así como os axentes e distribuidores de residuos perigosos , presentarán a memoria anual á comunidade autónoma na que realizasen a comunicación (é dicir, á comunidade autónoma que corresponda co seu domicilio social).

A nova Lei establece que os transportistas teñen que presentar a memoria anual. Se o transportista traballa a nivel nacional, terá que presentarse este informe nas comunidades autónomas onde teña o seu domicilio social?

Así é. O transportista de residuos perigosos deberá presentar o informe na comunidade autónoma na que xestione previamente a comunicación para ser transportista. E esa comunidade autónoma é, efectivamente, a sede. Os axentes e distribuidores de residuos deben seguir o mesmo procedemento.

Non se compra un residuo perigoso, senón que se cobra por el. Como demostro como comerciante que isto ten un valor positivo? Como aborda a nova Lei este caso concreto?

A maioría dos residuos, tanto perigosos como non perigosos, non teñen un valor positivo. Non obstante, hai unha serie de materiais que, de forma habitual, son utilizables e poden dar lugar a unha compra-venda. Actualmente podes atopar os seguintes exemplos actuais: residuos metálicos, baterías de chumbo, algúns residuos de madeira, algúns envases metálicos contaminados.

Estes exemplos poden cambiar co paso do tempo, xa que as novas técnicas de recuperación ou a escaseza de materiais no mercado poden provocar que cambie a demanda de determinados residuos (como xa ocorreu no pasado con certos aceites).

Quen ten a obriga de xerar o Documento de Identificación (DI)? O produtor, o transportista ou o xestor de residuos?

A obriga recae no operador de transferencia. O operador pode ser o produtor, un axente, un comerciante e, en determinados casos, o xestor.

Que é a plataforma RAEE?

Refírese á plataforma electrónica do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) utilizada para recoller información sobre a xestión dos Residuos de Aparatos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) e ter un mellor control e trazabilidade deste fluxo de residuos concreto. As empresas que recollen e reciben RAEE, e tamén os xestores de tratamento, terán que rexistrar nesta plataforma as entradas, saídas e tratamentos de RAEE. Tamén terán a obriga outros actores da cadea, como os centros de distribución e os puntos limpos.

Nas obras, será obrigatoria a separación das fraccións de residuos, calquera que sexa a cantidade?

A partir do 1 de xullo de 2022, os residuos non perigosos de construción e demolición (RCD) deben clasificarse, polo menos, nas seguintes fraccións: madeira, fraccións minerais (formigón, ladrillos, tellas, cerámica e pedra), metais, vidro, plástico e xeso. Ademais, deberán clasificarse os elementos susceptibles de reutilización (como tellas, aseos ou elementos estruturais) Esta clasificación realizarase preferentemente no lugar de xeración. Ademais, haberá que seguir tendo en conta o resto de residuos que xa teñen establecida unha recollida selectiva obrigatoria.

A partir do 1 de xaneiro de 2024 , a demolición realizarase de forma selectiva, garantindo a retirada de polo menos as fraccións de materiais mencionadas.

Cal é a diferenza entre a recuperación e a reciclaxe? Non é o mesmo?

A reciclaxe é un tipo de recuperación. Son operacións de valorización aquelas nas que o residuo cumpre unha nova función, substituíndo outros materiais non residuais ou nas que o residuo se prepara para ser utilizado como materia prima noutros procesos ou na economía en xeral.

As operacións de valorización inclúen a valorización enerxética e a recuperación de materiais. Dentro da valorización de materiais está a reciclaxe, que consiste na transformación dos residuos para obter un novo material que posúe características comparables ás do material ao que substitúe, de tal forma que permita o seu uso directo nun proceso produtivo. Tamén hai outras operacións de recuperación de material, como o recheo para a rexeneración de zonas escavadas, ou a preparación para a súa reutilización.

A data na etiqueta de almacenamento: correspóndese coa data de colocación do envase ou coa data de inicio do recheo?

Os envases ou envases que conteñan residuos perigosos deberán estar rotulados de forma clara, visible, lexible e indeleble. A información que figure na etiqueta, entre outras cousas, deberá incluír a data na que se inicia o depósito de residuos.

Dada a importancia que se lle dá agora á plataforma e-SIR, seguirán existindo as plataformas autonómicas?

Si. A plataforma ministerial e-SIR non substitúe a todas as plataformas rexionais. Varias comunidades autónomas optaron por manter as súas propias plataformas medioambientais. Algunhas destas plataformas xa están adaptadas a todos os cambios e outras están en proceso de adaptación.

Neste momento existen plataformas autonómicas para todas ou algunhas das transferencias en Galicia, País Vasco, Castela e León, Aragón, Navarra, Cataluña, Baleares, Comunidade Valenciana e Andalucía.

Que pasa coas solicitudes de subprodutos que xa presentamos?

No caso de presentar solicitudes de subprodutos ante a Comisión de Coordinación de Residuos antes da entrada en vigor da Lei 07/2022, deberá indicarlle por escrito a dita Comisión se vai continuar co procedemento iniciado ou se vai presentar os mesmos. solicitudes ante a comunidade autónoma. Neste último caso, o Ministerio trasladará a documentación dos solicitantes á comunidade autónoma correspondente.

Para obter máis información sobre a Lei de Residuos, recomendámosche que consultes a gravación do webinar organizado por TEIMAS e que descargues a guía gratuíta « A Nova Lei de Residuos en España: Destacados para xestores e produtores de residuos ».

Data
28/7/22
Categoría
Normativa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?