Só o 29% das empresas de xestión de residuos teñen ferramentas de software específicas

Segundo os datos do estudo 'A dixitalización das empresas de xestión de residuos en España' elaborado por TEIMAS

This is some text inside of a div block.

Segundo os datos do estudo 'Digitalización das empresas xestoras de residuos en España' elaborado por TEIMAS, Galicia, co 71% do total, é a Comunidade Autónoma coas empresas de xestión de residuos máis dixitalizadas, moi por detrás da segunda, que é Navarra, con 55%.

As rexións menos dixitalizadas en materia de xestión de residuos son Andalucía (12%), Asturias (13%) e Baleares (14%).

Das empresas con ferramentas dixitais, algo máis da metade (56%) están autorizadas para xestionar polo menos un tipo de residuos perigosos.

Apenas unha cuarta parte (28,5%) das empresas dedicadas á xestión de residuos en España analizadas nun estudo dispoñen de ferramentas informáticas específicas para realizar este traballo, e só o 35,4% delas dispón dun software propio desenvolvido especificamente para o seu uso. Son os datos que se desprenden do estudo “Digitalización das empresas de xestión de residuos en España”, elaborado por TEIMAS.

Neste traballo analizouse o estado da dixitalización de 508 empresas do noso país autorizadas para a xestión de residuos, obtendo datos extrapolables a toda España.

Para Miguel Varela , conselleiro delegado e cofundador de TEIMAS: «A xestión dos residuos implica procesos e tarefas complexas xa que cada material require un tratamento diferente. Neste sentido, a dixitalización estase a converter nunha peza imprescindible xa que favorece o tratamento axeitado de cada residuo para que se reintegre na cadea de valor, optimice os procesos de principio a fin, e reduza custos”. "Ademais, -engade Varela-, permite un cumprimento máis preciso da normativa nacional e internacional cada vez máis esixente".

Do total de empresas que xa teñen implantado un sistema de dixitalización para a xestión de recursos, o 64,5% dispón dun produto comercial específico. Deste último grupo, o 60,3% utiliza software dispoñible na nube, ao que se pode acceder a través dunha conexión a Internet, mentres que o 39,7% restante faino a través dun sistema instalado na súa infraestrutura tecnolóxica.

Diferenzas por CCAA

Diferenciando por comunidades autónomas os datos das empresas máis dixitalizadas en materia de xestión de residuos, segundo o informe de TEIMAS, obsérvase que Galicia é a rexión con maior dixitalización neste ámbito, cun 70,9%, seguida de Navarra cun 54,5%. Madrid, Castela e León e Murcia son as seguintes autonomías con maior xestión ambiental dixitalizada, chegando ao 42,8% das empresas.

En cambio, Andalucía é a rexión cunha menor presenza dixital nos xestores de residuos autorizados que dispoñen de software específico cun 12,3%. Séguenlles a pouca distancia Asturias cun 13,3% e Baleares, cun 14,2%. A continuación, A Rioxa e Canarias cun 20%.

«Chama a atención o alto grao de dixitalización propio de Galicia, que podería explicarse por ser unha das primeiras comunidades autónomas en contar con sistemas electrónicos de tratamento de residuos (SIRGa, en 2005) e pola presenza de TEIXO, un dos axentes dixitalizadores máis demandados. no sector”, sinala Varela.

Segundo o tipo de recurso

No estudo, TEIMAS tamén tivo en conta o estado de dixitalización das empresas en función do tipo de residuos xestionados. Neste sentido, o 55,7% das empresas que dispoñen de software específico están autorizadas para xestionar polo menos un tipo de residuos perigosos, e o resto de empresas (44,3%) só xestionan residuos non perigosos.

Os xestores integrais, capaces de xestionar recursos perigosos e non perigosos, son precisamente as empresas que aseguran dispoñer de solucións software específicas para desenvolver a súa actividade (39,3%). Séguenlle as empresas que xestionan residuos metálicos (37,2%), e as que o fan con vehículos fóra de uso e residuos téxtiles, ambas cun 35,8%.

As empresas que teñen menos solucións dixitais, segundo este estudo, é un apartado denominado 'Outras' que inclúe residuos sanitarios, alimentos, tóner, etc., cun 13,4%. Tamén ao final da lista figuran as empresas que xestionan residuos madeireiros e forestais (15%) e as que xestionan residuos orgánicos, puríns e lodos (16,9%).

Neste contexto, o conselleiro delegado de TEIMAS destaca que: “Hai moito marxe de mellora na dixitalización da empresa de xestión de residuos. Segundo se desprende dos datos, algo máis da cuarta parte das empresas consultadas afirma dispoñer dunha ferramenta específica para a súa actividade. Unha cantidade certamente baixa para as empresas cuxa actividade require un gran número de procesos complexos: loxística, control de plantas, seguimento da trazabilidade, cumprimento normativo, etc. A dixitalización reduciría significativamente o custo e o tempo investido neste tipo de tarefas.

Na súa opinión, o principal beneficio de utilizar ferramentas dixitais nos diferentes procesos de xestión de residuos é que se poden integrar de novo na cadea produtiva en consonancia co modelo de economía circular. "Non hai que esquecer que, nos próximos anos, -engade-, estarán marcados pola sustentabilidade, a trazabilidade e a dixitalización en materia ambiental, o que levará á implicación activa de administracións, empresas e cidadáns".

Descarga o Estudo sobre a dixitalización das empresas de xestión de residuos en España .

Data
13/7/22
Categoría
Tecnoloxía
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?