Política de seguridade

TEIMAS DESENVOLVEMENTO é unha entidade comprometida coa mellora continua na xestión dos seus servizos, polo que defineu a sua Misión e Visión do Negocio, así como a Política de Seguridade establecida para a consecución de ditos fins.

MISIÓN: Ser un referente no desenvolvemento de software como un servicio (SaaS) dispoñible na rede Internet, aportando solucións tecnolóxicas no sector medioambiental, xestionando os recursos de xeito eficiente e contribuindo á sostenibilidade global, colaborando para elo con administracións, empresas e sociedade.

VISIÓN: Ser a plataforma líder de xestión medioambiental de residuos a nivel internacional.

A política de TEIMAS DESENVOLVEMENTO ten como obxetivo fundamental protexer os activos de información.

A seguridade é un compromiso da Empresa e unha responsabilidade individual de cada membro do colectivo, que debe de plasmarse en accións concretas que reflexen interna e externamente una imaxe de TEIMAS DESENVOLVEMENTO, que se identifique coa confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información baixo a sua responsabilidade.

Por elo orientamos as nosas accións a asegurar que:

 • A información está protexida contra pérdidas de dispoñibilidade, confidencialidade e integridade.
 • A información está protexida contra acesos non autorizados.
 • Cúmprense os requisitos legaís aplicables.
 • Cumprense os requisitos de negocio respecto á seguridad da información e os sistemas de información.
 • As incidencias de seguridade son comunicadas e tratadas apropiadamente.
 • Establécense procedementos para cumprir con esta Política.
 • O responsable de SGSI será o encargado de manter esta política, os procedementos e de proporcionar apoio na súa implementación.
 • Os responsables de cada área de negocio serán os encargados de implementar esta Política e os seus correspondentes procedementos dentro da sua área.
 • Cada empregado é responsable de cumprir esta Política e os seus procedementos segúndo aplique ó seu posto de traballo.

Os obxetivos da Política de Seguridade a nivel estratéxico son os seguientes:

 • Asegurar que a plantilla coñece e comprende os problemas asociados á seguridade da información e que asumen e son conscientes das súas responsabilidades neste tema.
 • Proporcionar unha guía para establecer os estándares, procedementos e medidas de seguridade para desenvolver un Sistema de Seguridade da Información.
 • Asegurar a confidencialidade da información que os nosos asociados depositan e que TEIMAS DESENVOLVEMENTO almacena nos sistemas de información.
 • Maximizar a dispoñibilidade e calidade dos servizos prestados os nosos clientes.
 • Reducir ou eliminar os perigos e riscos inherentes as nosas actividades polo medio da mellora continua do desempeño en seguridade nos nosos procesos, productos e servizos.
 • Garantizar que as nosas operacions e procesos actuais e futuros cumpran ca lexislación vixente en materia de seguridad da Información.
 • Manter a disposición das partes interesadas a nosa Política presente, así como os futuros desenvolvementos da mesma.

A direción velará polo cumprimiento destos obxetivos.

Esta Política do Sistema de Seguridade servirá coma marco para o establecemento dos Obxetivos anuales, e para a súa revisión. Será revisada periódicamente co fin de verificar a súa adecuación á forma real de actuar da Empresa. Co fin de que sexa coñecida polo Persoal da Empresa, a Política de Seguridade será exposta públicamente nas instalacions de TEIMAS DESENVOLVEMENTO.

A Dirección
Data 01/09/2014